Referat af generalforsamling 2014

Afholdt torsdag den 13. marts 2014.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent & referent
  • Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
  • Forelæggelse af regnskabet til godkendelse
  • Fremlæggelse af budget og kontingent for næste år
  • Indkomne medlemmer
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • Eventuelt

Valg af:

Dirigent: Dennis
Referent: Mikkel

Ad. Bestyrelsen beretning

Tirsdagstræning var en succes i 2013 hvis man ser på deltagerantallet. Der er dog kommet bemærkninger om at niveauet til tider var for højt og som en konsekvens heraf har vi i bestyrelsen besluttet at lave to ugentlige træninger i 12014 – et hold for begyndere og et hold for øvede. 

Træning i weekender. I løbet af 2013 forsøgte vi i bestyrelsen af gennemføre træninger i weekenderne, det var ikke en succes.

Arrangementer: Vi har ikke afholdt nogle særlige arrangementer

Hjemmesiden http://oesterhornummtb.dk/ havde i 2013 ca. 1300 unikke besøg – hvilket svarer til 109 besøg pr. måned eller 3,5 besøg pr. dag.

Klubtøj må siges at være en succes, vi endte med 25 tøjbestillinger af forskellig art og en sponsorindtægt på 20.000 kr. Egenbetalingen for klubtøjet udgør ca. 21.000. kr. Ialt et budget på ca. 41.000 kr.

Cykelpsonsorrally afholdt i sommeren 2013 gik som planlagt. Lidt udfordringer med indkrævninger og tilmelding. Rigtig fornuftigt overskud.

16 betalende medlemmer i 2013.

Opstart af træning for kvinder i efteråret 2013 med deltagelse af flere gentages i 2014.

Bestyrelsen besluttede i efteråret 2013 at melde sig ind i DGI. Indmeldsen er sket fra 1. januar 2014.
I samme omgang besluttede bestyrelsen at medlemmerne heraf skulle på MTB basis-instruktør kursus i foråret 2014.

På vegne af bestyrelsen

Formand Mikkel Kappel

Godkendelse af regnskabet

Foreningens resultat for 2013 er et overskud på 9481 kr.

Fastsættelse af budget og kontingent for det næste år

Kontingent fastholdes til 300 kr. For at være medlem af klubben skal kontingentet være betalt senest 1. april.

Forslag fra foreningens medlemmer

Ingen indkomme forslag.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg i år Thomas Førby og Klaus Bang og er i henhold til vedtægterne valgt for to år.

Eventuelt

Arrangementer for 2014 – to forår og to efterår.

Bestyrelsen takker for god ro og orden.